Osnovne usluge profesionalnog upravnika obuhvataju

Konstituisanje Skupštine/Saveta zgrade

Ukoliko već nije oformljena, njena registracija u opštini, izrada pečata, prijava u poreskoj upravi (dobijanje PIB-a), otvaranje tekućeg računa zgrade, prijava i sklapanje ugovora sa JKP Informatika.

Redovni obilazak ulaza od strane našeg zaposlenog

Koji pri tome evidentira sve tehničke nedostatake koji se pojavljuju redovnim korišćenjem zgrade: neispravni uređaji na vratima, liftu, pregorele sijalice, oštećenja nastala na zidovima zgrade, gelenderima, prozorima, nivo higijene … i nakon toga pristupa rešavanju problema prijavom nadležnoj instituciji ili firmi koja je zadužena za tehničko održavanje zgrade.

Aktivni telefon od 0 do 24h

za hitne intervencije u okviru zgrade, odnosno za sugestije, predloge i primedbe od 9 do 15h radnim danima.

Sazivanje i rukovođenje Skupštinom/Savetom zgrade

Po potrebi, ili zahtevu stanara u okviru koje podnosimo izveštaj o preduzetim radnjama, a na osnovu činjeničnog stanja i aktuelnih zakonskih promena iznosimo predloge o budućem planiranju tj.investiranju u zgradu.

Organizacija i kontrola radova na zgradi

Koji se tiču investicionih održavanja zgrade: ugradnja sigurnosnih sistema, zamena instalacija u zgradi, sanacija ili adaptacija krovova i ostalih delova zgrade.

Postupanje u skladu sa zakonskom odlukom većine stanara

HouseMan za investiciona održavanja postupa u skladu sa zakonskom odlukom većine stanara.

Redovno obaveštavanje i transparentnost obavljenih poslova

Putem mesečnih izveštaja i hitnih obaveštenja u oglasnim tablama ili drugim načinima komunikacije sa stanarima.

Komunikacija sa investitorom i podizvođačima u vezi reklamacija na zgradi

Kod novih zgrada, vršimo komunikaciju sa investitorom i podizvođačima u vezi reklamacija na zgradi kao i u vezi garantnih rokova koji se često ne ispoštuju.

Podnošenje godišnjeg finansijskog izveštaja

Skupštine/Saveta zgrade, kao i predaja istog u poresku ustanovu.

Pružanje pravne pomoći

Oko pitanja imovinskih odnosa u zgradi, legalizacije, uknjižbe, pribavljanja dozvola, rešenja od strane advokata saradnika ili angažovanjem stručnih službi.

Saradnja sa SUP-om, komunalnom policijom i inspekcijom Novog Sada

Radi podnošenja prekršajnih prijava, i tužbi za ometanje poseda, ili u slučaju kršenja kućnog reda.